Nông nghiệp

 UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 1580/UBND-NNTN về việc quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03, ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản; Chỉ thị số 52, ngày 12/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; các quyết định của UBND tỉnh về việc bảo vệ, quản lý hoạt động khoáng sản.Chủ động phối hợp với các Bộ: Công Thương, Xây dựng, TN&MT rà soát các quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh để tích hợp nội dung có liên quan trong Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản; gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm tra, hướng dẫn xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình...

 Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

Newer news items:

Older news items:

Written by Super User