Tin nổi bật

 

Thời gian:T7 giờ30 phút đến 11 giờ 30 phút.

TT Nội dung Thực hiện
1 Lý do, giới thiệu đại biểu Lãnh đạo VP UBND tỉnh
2 Khai mạc Chủ tịch UBND tỉnh
3

- Triển khai các văn bản của Trung ương về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Giám đốc Sở NN&PTNT
4

- Triển khai các văn bản của Trung ương về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

- Đề án thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 Thảo luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu
7 Phát động phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu
8 Phát động phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020” Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng
9

- Hưởng ứng phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020”

- Hưởng ứng phòng trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

10 Phát biểu kết luận hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh

      ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Older news items:

Written by Super User