Tin nổi bật

 

(của Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng)

Kính thưa:  Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020.               

                                           

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Quyết định 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016;

Hôm nay, tỉnh Hòa Bình tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu về dự hội nghị.

Kính thưa các đồng chí!

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Hòa Bình luôn có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Do vây trong thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tỉnh uỷ đã có Chương trình hành động số 15 CTr/TU ngày 31/10/2008 về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 02/NQ-TU về xây dựng nông thôn mới; HĐND đã có Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về Đề án xây dựng nông thôn mới; UBND tỉnh và các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố, đã có chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết.

Giai đoạn 2011-2015 trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn; tỉnh Hòa Bình khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn, xuất phát điểm của các xã trong tỉnh thấp; nhưng với sự quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, nên Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Các xã trong tỉnh đều có mức đạt các tiêu chí nông thôn mới tăng lên rõ rệt,từ bình quân 4,4 tiêu chí/xã năm 2011 đến nay đã đạt 11,5 tiêu chí/xã (tăng 7,1 tiêu chí/xã); Số xã đạt 19 tiêu chí là 31 xã, chiếm tỷ lệ 16,23% (vượt so với kế hoạch của tỉnh đề ra) và không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí.

Tổng nguồn vốn huy động trong 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (2011 - 2015) là 9.773,68 tỷ đồng, đặc biệt là đã huyđộng nhân dân đóng góp được trên 1.719,6 tỷ đồng (trong đó huy động được 1.791.800 ngày công lao động; nhân dân đã hiến 188,79 ha đất và nhiều hình thức đóng góp khác) để cùng chung tay, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được vẫn còn nhiều hạn chế. Nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, sức cạnh tranh chưa cao. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất trong nông lâm nghiệp còn chậm. Nông nghiệp và nông thôn phát triển còn chưa đồng đểu, thu nhập đời sống nông dân còn thấp. Ở nhiều nơi kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém, môi trường còn ô nhiễm; Chênh lệch giàu, nghèo, giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn.

Thưa các đồng chí!

         Một trong những giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh là tiếp tục thực hiện phong trào thi đua:  “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” với tinh thần: Chủ động, tích cực từng bước xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với mục tiêu: Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 40% số xã (80/191 xã) đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu có 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Bình quân các xã trong tỉnh đạt 15,0 tiêu chí/xã và không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 35 triệu đồng/người/năm trở lên.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, tôi đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt những nội dung thi đua chủ yếu sau đây:

Một là, Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, theo hướng thường xuyên, liên tục, sát thực tế và thực hiện lồng ghép phong trào xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng với các phong trào thi đua khác trên địa bàn. Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, đồng bộ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung xây dựng nông thôn mới hiện nay. 

Hai là, Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở, nâng cao ý thức cộng đồng, ý thức của người dân trong các hoạt động; Trách nhiệm của nhà nước là rất quan trọng và mang tính quyết định trong hình thành một hạ tầng kinh tế xã hội cho nông thôn mới phát triển theo quy hoạch, đồng bộ, hiện đại.

Ba là,Phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản theo chiều sâu, xây dựng một nền nông nghiệp hàng hoá có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường. Đây là nội dung cốt lõi là quyết định thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới vì nội dung này quyết định đến việc tăng thu nhập, nâng cao đời sống của nhân dân do đó cần tích cực ứng dụng khoa học công nghệ mới. Xây dựng vùng sản xuất hàng hoá tập trung theo chuỗi giá trị với sự liên kết chặt chẽ của 4 nhà (nhà nông, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp).

Bốn là, Xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững và mang đậm bản sắc văn hoá của địa phương. Phát triển nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại nhưng không làm mất đi bản sắc văn hoá truyền thống. Phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội gắn với bảo vệ, phát triển nâng cao chất lượng môi trường.

Năm là, Chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nông dân và lao động khu vực nông thôn để đảm bảo an sinh xã hội. Khuyến khích phát triển các hợp tác xã, các loại hình doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và chế biến nông, lâm nghiệp, thủy sản sử dụng nguyên liệu đầu vào từ sản phẩm nông nghiệp và thu hút nhiều lao động ở nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cao và vùng đặc biệt khó khăn.

Sáu là, Xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tiếp tục củng cố xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh, nhất là những địa phương, những nơi còn khó khăn, yếu kém. Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn xây dựng Đảng với củng cố chính quyền, đổi mới hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện chương trình nông thôn mới thắng lợi.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, cuộc cách mạng này mang lại lợi ích cho trên 80% dân số cả nước, cho trên nửa triệu nông dân của tỉnh Hòa Bình. Chúng ta có những thuận lợi, những bài học kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2010-2015; tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo, nhưng những vấn đề đặt ra về những khó khăn, thách thức là rất lớn, đòi hỏi phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hành động sáng tạo và sự tham gia tích cực của người dân, các tổ chức chính trị xã hội và đội ngũ doanh nhân.

Với tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh tôi đề nghị các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trong tỉnh chung sức, đồng lòng, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đề ra.

Chúc sức khoẻ các đồng chí và chúc phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cám ơn!

Newer news items:

Older news items:

Written by Super User