Tin nổi bật

Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Tải tài liệu tại đây)
Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (Tải tài liệu tại đây)

 Quyết định số 1600/QĐ-TTg chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 2020 (Tải tài liệu tại đây)

Quyết định số 1730/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Tải tài liệu tại đây)

Quyết định số 1920/2016/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp (Tải tài liệu tại đây)

Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020" (Tải tài liệu tại đây)

Quyết định số 133/QĐ-BCĐ về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 (Tải tài liệu tại đây) 

Quyết định số 134/QĐ-BCĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo về các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 (Tải tài liệu tại đây)

Kế hoạch số 2735/KH-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 (Tải tài liệu tại đây)

Kế hoạch số 117/KH-MT-BTT Thực hiện phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2020 (Tải tài liệu tại đây) 

 

Newer news items:

Older news items:

Written by Super User