Phát triển Giáo dục, đào tạo ở nông thôn

 Từ nguốn vốn Chương trình NTM được giao năm 2019, huyện Kim Bôi đã tổ chức 5 lớp tập huấn và tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho 286 người.

Trong đó, 3 lớp cho các đối tượng là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan của huyện, cán bộ phụ trách OCOP xã, HTX, nông trại, trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; 2 lớp cho các đối tượng là các HTX, nông trại, trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được giảng viên trao đổi các nội dung của Chương trình OCOP; tiếp thu các nội dung phân tích kinh doanh...

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Newer news items:

Older news items:

Written by Super User