Phát triển Giáo dục, đào tạo ở nông thôn

 9 tháng năm 2018, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã hướng dẫn thành lập được 42 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả. Trong đó, các mô hình trồng cây có múi, tổ hợp tác chăn nuôi, các liên nhóm sản xuất được nhân rộng, duy trì.


Liên nhóm hữu cơ xã Tân Vinh (Lương Sơn) tuân thủ quy trình sản xuất rau đảm bảo an toàn thực phẩm.

Điển hình là hoạt động của liên nhóm sản xuất rau hữu cơ Lương Sơn, mô hình trồng bưởi đỏ Tân Lạc, cam Cao Phong, chăn nuôi dê huyện Lạc Thủy. Đặc biệt, sản phẩm cam Cao Phong và rau hữu cơ Lương Sơn, nhãn Sơn Thủy (Kim Bôi) được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đang triển khai Dự án "Hỗ trợ hợp tác xã thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm” tại huyện Tân Lạc. Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất cam Cao Phong tại xã Nam Phong (Cao Phong) theo hướng an toàn sinh học.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

Newer news items:

Older news items:

Written by Super User