Trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (tiêu chí số 18) là một trong những tiêu chí được coi trọng, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.


Cán bộ, công chức xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) thực hiện tốt công tác tiếp công dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa.
 
Dân Hạ là xã đạt chuẩn NTM năm 2018 của huyện Kỳ Sơn. Thời gian qua, xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, trong đó có tiêu chí số 18. Đảng ủy, UBND xã thường xuyên tiến hành rà soát tiêu chuẩn chức danh, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC) cấp xã để xây dựng kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; kiện toàn đối với những CB, CC không đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chính quyền hàng năm theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính… đảm bảo ổn định tình hình, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. 
 
Tiêu chí số 18 trong xây dựng NTM có 6 nội dung, trong đó, Sở Nội vụ phụ trách 4 nội dung là: CB, CC đạt chuẩn; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở; Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; tổ chức chính trị của xã đạt loại khá trở lên. Sở Nội vụ đã tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêu chí số 18 trên tất cả các nội dung. Qua đó, chất lượng đội ngũ CB, CC cấp xã trong tỉnh được  từng bước nâng lên. Sự phối hợp giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên trong hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung của chương trình xây dựng NTM ngày càng cụ thể, hiệu quả, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong hệ thống chính trị. Về công tác tuyển dụng, Sở Nội vụ đã thực hiện theo đúng quy định, giai đoạn 2010 - 2019 đã tuyển dụng được 1.686 công chức cấp xã. Số lượng CB, CC cấp xã đến thời điểm 30/6/2019 là 4.322 người, 100% CB, CC đạt chuẩn theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn được quan tâm. Từ năm 2010 - 2019, toàn tỉnh đã tổ chức được 131 lớp đào tạo bồi dưỡng cho 7.223 lượt người với tổng kinh phí trên 5,9 tỷ đồng. Qua đánh giá, đến hết năm 2019 dự kiến có 191/191 xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật trong xây dựng NTM.
 
Đồng chí Nguyễn Viết Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Hệ thống tổ chức chính trị là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu, trong đó có vai trò của đội ngũ CB, CC. Mọi chủ trương, chính sách có đi vào cuộc sống hay không là do cán bộ triển khai thực hiện như thế nào. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, trước hết là hệ thống chính trị cơ sở, để bảo đảm gần dân, thực sự gắn bó với nhân dân. Xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở có trình độ đại học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực vận động quần chúng, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn nâng cao; phấn đấu 100% số CB, CC cấp xã được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chương trình xây dựng NTM... đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và Chương trình MTQG xây dựng NTM ở địa phương.
 

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction