Sau hơn một tháng triển khai chiến dịch: “Toàn dân làm thuỷ lợi”, toàn tỉnh đã huy động trên 450.000 ngày công, thực hiện các khối lượng công việc: đào đắp 195.000m3, phát dọn 820.000 m2 bờ mái hồ đập, kênh mương.