images999Đối với tỉnh Hòa Bình, giá trị sản xuất ngành trồng trọt hiện nay chiếm trên 73% trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Trong 2 năm qua (2014 - 2015), quá trình thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt đã và đang tiếp tục diễn ra đúng định hướng và thu được kết quả bước đầu khả quan: Giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt đều tăng từ 4% trở lên; giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất trồng trọt tăng cao; năng suất, sản lượng một số loại nông sản được cải thiện đáng kể góp phần quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo.