Trong giai đoạn hội nhập, thông tin và truyền thông (TT&TT) ngày càng chứng tỏ vai trò là bộ phận quan trọng của kết cấu KT-XH, là tiền đề góp phần nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Thời gian qua, việc thực hiện tiêu chí TT&TT trong xây dựng NTM luôn được tỉnh quan tâm, hạ tầng viễn thông, trang thiết bị TT&TT được đầu tư xây dựng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành, hướng đến mục tiêu đưa thông tin về cơ sở, góp phần giảm nghèo về thông tin.


Điểm Bưu điện văn hóa xã Quy Hậu (Tân Lạc) đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân tại địa phương.
 
Theo tiêu chí số 8 về TT&TT trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM có 4 nội dung: xã có điểm phục vụ bưu chính; dịch vụ viễn thông internet; đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành. 
 
Khảo sát thực tế cho thấy, cùng với hệ thông điện, đường, trường, trạm, điểm Bưu điện văn hóa xã đã trở thành thiết chế văn hóa cơ sở ở nông thôn. Tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, người dân có thể truy nhập internet, đọc sách, báo miễn phí, sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông… Hạ tầng viễn thông, internet tại các xã được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư, giúp người dân có thêm kênh tiếp cận thông tin, góp phần phát triển hạ tầng KT-XH trong tỉnh. Bên cạnh đó, việc đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở đã tác động trực tiếp tới người dân. Thông qua hệ thống truyền thanh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch của địa phương được truyển tải đến nhân dân, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của mọi đối tượng. Đặc biệt, việc chính quyền cấp xã tích cực ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giúp giảm thời gian, tiết kiệm chi phí trong giải quyết công việc, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
 
Theo thống kê, giai đoạn 2011 - 2019, toàn tỉnh đã dành 86 tỷ đồng thực hiện tiêu chí số 8. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT Dự án "Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình" 45 tỷ đồng; thiết lập mới và nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở 39,4 tỷ đồng; đào tạo, tập huấn 500 triệu đồng; công tác tuyên truyền 1,1 tỷ đồng.
 
Trong giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh mới có 122/191 xã đạt tiêu chí số 8; giai đoạn này gồm 2 chỉ tiêu thành phần, trong đó, 100% xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, 63,9% xã có internet đến thôn. Sang giai đoạn 2016-2019, xã đạt tiêu chí số 8 phải đạt 4 nội dung, qua đánh giá, đến hết năm 2019, 100% xã đạt tiêu chí số 8 về TT&TT.
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở TT&TT cho biết: Thời gian tới, Sở tiếp tục hướng dẫn các xã trên địa bàn tỉnh vận hành, khai thác, bảo quản tốt hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị TT&TT đang có, sử dụng phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí TT&TT trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông tại các xã phù hợp với kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030.

 Nguồn: baohoabinh.com.vn

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction